SCADA

Vad är SCADA?

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är datasystem som används för automation, att övervaka processer och styra funktioner. Man har, inom industriautomation, använt SCADA sedan 1960-talet men en hel del har skett sedan dess. I nuläget erbjuds stora möjligheter att övervaka processer via internet och applikationer som tagits fram specifikt för dessa ändamål. Även i fråga om användningsområden, har SCADA utvecklats till att nu även innefatta ytterligare områden som fastighetsautomation och smarta hem. Ursprunget till utvecklingen av SCADA kommer till stor det från ett behov av realtidsövervakning av stora anläggningar och produktion. Genom användning av SCADA kan man effektivisera realtidsbevakning av processer och händelseförlopp. Med ett tydligt gränssnitt kan slutanvändaren också styra en anläggning via kontrollsystemets PLC (Programmable Logic Controllers). Det kan röra sig om alltifrån växlar till ventiler, pumpar eller signaler och mätverktyg. Den reella användningen av SCADA har två huvuddelar. Å ena sidan den process eller industri man har för avsikt att bevaka och interagera med på olika vis. Å andra sidan är det nätverket av funktioner, utrustning och redskap som mäter värden och utför åtgärder. SCADA är vad som kontrollerar och bevakar huvudsystemet och även det system användaren interagerar med för att bevaka och hantera diverse processer inom bl.a. industri och fastighet.

Snabba åtgärder – effektiva rutiner

För att kunna övervaka och felsöka större processer som infrastruktur, elnät, vattenledningar eller tillverkningskedjor, behövs en funktionalitet för att i realtid kunna observera en avvikelse. Dessutom krävs det en sofistikerad funktion vad gäller att härleda fel och avhjälpa risk. SCADA har många användningsområden och infrastrukturer skulle inte kunna hållas aktiva om det inte fanns möjlighet att felsöka och, med ett enkelt PLC, avhjälpa skador och brister. Genom realtidsbevakning och datainsamling från diverse kontrollområden kan man snabbt identifiera orsaken och åtgärda problemet. Detta innebär inte bara att man sparar tid och får ett system som bättre motsvarar användarens önskemål, utan också att man minimerar kostnader som kunnat bli aktuella om man inte snabbt kunnat hitta felet. När systemet identifierar en brist eller avvikelse, skickas insamlad data omedelbart till huvudenheten. En varning sänds ut till berörda parter gällande vad som inträffat. Därefter kan sakkunniga ta del av exakt vad som hänt, få en tydlig rapport om felet och även en uppskattning kring huruvida det är en allvarlig skada eller något mindre. Genom att ha ett tydligt användargränssnitt och en rutin för rapportering, blir informationen tillgänglig och logisk även för den utan kompetens inom specifikt område. I och med detta upplägg förbättras företag- och organisationers möjlighet att hantera alla situationer som kan inträffa. Tillsammans med ett bra HMI (Human Machine Interface, ofta synonymt med operatörspanel), överbryggar man informationsproblem och förbistring i språk och terminologi. Allt för ett bättre och säkrare arbetsklimat som även innebär kraftiga ekonomiska fördelar i form av minskade utgifter.

SCADA Varning och larm

En av de viktigare funktionerna i ett SCADA system är varning och larm när fel inträffar. Det finns många valmöjligheter för den som administrerar SCADA systemet att välja hur varningar skall förmedlas och vilka direkta åtgärder och analyser som skall utföras. Det är vanligt att samtliga ansvariga får en direkt varning av systemet för att kunna åtgärda situationen. För många är det också en fördel när systemet efter utvalda värden kan avgöra om det är en kritisk situation eller en mindre viktig sådan. Att jobba med ett SCADA system innebär många fördelar i fråga om att spara tid och resurser. Därför är detta en naturlig del i flertalet större anläggningar och infrastrukturer.