Definition

Industri 4.0 är ett vedertaget branschbegrepp inom industriell automation med en väl definierad standard som omfattar teknik och ramverk till stöd för  ’Den fjärde industriella revolutionen’.
Det är även namnet på den styrgrupp, bildad 2012, där tyska staten tillsammans med högskolor och företag driver frågor om utveckling och standardisering inom ämnet.

Vad innebär den fjärde industriella revolutionen och vilka kom före?

 • Den första industriella revolutionen, under perioden 1600-1850, innebar en mekanisering av olika kraftkällor för att driva producerande maskiner. Den nya tekniken, att alstra kraft med ångpannor, innebär ett mindre beroende av av geografi och klimat när fabriker byggdes och helt nya industristäder kunde växa fram.
 • Den andra startade i början av nittonhundratalet och kännetecknas av kraftkällan elektricitet och mer effektiv ”löpande band”-processer tillverkning och montering.
 • Den tredje startade under 1960-talet och medförde datorstyrda industrirobotar som kunde utmana mänsklig arbetskraft ifråga om precision, hastighet och produktionskostnader inom hantverk och montering.
 • Den fjärde, som pågår, strävar mot ekosystem där uppkopplade enheter, exempelvis maskiner, både kan agera mer självständigt eller samarbeta med andra uppkopplade enheter via Internet of Things (IoT). Samarbetet med och kommunikationen till människor ska företrädesvis ske via digitala modeller av det kompletta ekosystemet.

Definierade krav och målssättningar

Lösningar som anses klara kraven för Industri 4.0 ska enligt styrgruppens stadgar omfatta och tillgodose ekosystemets fyra grundläggande behov:

 1. Samarbete och kommunikation via Internet
  Förmågan hos maskiner, apparater, sensorer och människor att kunna ansluta sig till och kommunicera i ekosystemet via Internet of Things (IoT) samt Internet of People (IoP).
 2. Samordnad och transparent information i hela ekosystemet
  Förmågan hos informationssystem att kunna skapa en virtuell kopia av den fysiska miljön och förse dessa digitala modeller med faktiska maskin- och sensordata i realtid. Detta kräver att traditionell aggregering av sensorvärden och maskindata måste kompletteras med metadata och kommunikationsprotokoll för att kunna identifiera och tolka de uppkopplade enheterna i ekosystemet.
 3. Tekniskt stöd till människan
 • Förmågan hos assistanssystem att stödja människor att fatta välgrundade beslut och lösa akuta problem med kort varsel genom att aggregera och visualisera relevant information från ekosystemet på ett begripligt sätt.
 • Förmågan hos ekosystemets uppkopplade enheter att stödja människor genom att utföra de arbetsuppgifter som är obehagliga, alltför ansträngande eller osäkra för människor.
 1. Hög grad av autonomi för de uppkopplade enheterna.
  Förmågan hos uppkopplade enheter att endast undantagsvis behöva delegera frågor och larm till människor. Uppkopplade enheter ska i så stor utsträckning som möjligt kunna fatta egna beslut och utföra sina uppgifter självständigt eller i samarbete med andra uppkopplade enheter. Exempel på undantag är systemkonflikter via motstridiga instruktioner, ovanliga eller direkt orimliga mätvärden, driftstörningar som de uppkopplade enheterna själva inte lyckats avhjälpa till acceptabla nivåer.

Heta trender inom Industri 4.0 

Utvecklingen senaste åren går mot att ekosystemets intelligens ska baseras på Machine Learning. Det betyder att systemet ska kunna notera nya mönster i sin data, tolka dessa, se samband och agera efter dessa.  Detta kontinuerliga lärande har många olika användningsområden. Predictive Maintanance är ett underbegrepp som strävar mot mer pricksäker och proaktiv analys av servicebehovet i ett ekosystem. Genom att analysera data för energiförbrukning, vibrationer och temperaturer med mera hos en eller flera maskiner kan värden och trender jämföras och riskbedömmas med data från exempelvis tidigare produktionsstopp.

Vill du veta mer om våra lösningar för Industri 4.0 och Intelligent Automation?

Vår lösningar och nyckelfärdiga plattformar för insamling, analys och presentation av maskin- och sensordata bygger på det bästa av den nya tekniken och förstklassiga användarupplevelser med genomtänkt och attraktiv UX-design. Dessutom hjälper vi dig att automatisera automationen genom en mer effektiv återvinning av parametrar och element från tidigare projekt.

Kontakta oss gärna med dina funderingar kring Industri 4.0 och Intelligent Automation.
På telefon 040-685 50 40 eller på mail info@cenito.se

 

Bildkälla
https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0